Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Hjärnpersonlighet

De olika hjärnhalvornas kännetecken1

Vänster-TILLSTÅNDET (-hjärnhalva)
(Logik / Matematik / Språk / Verbal förmåga / Kunskap / Symbolisk / Detaljer / Förvalta)
Höger-TILLSTÅNDET (-hjärnhalva)
(Kreativitet / Skapande / Intuition / Insikt / Humor / Konkret / Helhet / Utforska)

Verbalt:
Använder ord: namnger, beskriver, definierar.
Icke-verbalt:
Är medveten om saker och ting men med minimal koppling till ord.
Analytiskt:
Räknar ut saker steg för steg och del för del.
Syntetiserande:
Sammanställer saker och ting till helheter. "Holistisk"
Symboliskt:
Använder symboler för att beteckna olika företeelser. Så t.ex. betecknar formen ett öga, och tecknat "+" står för additions-processen.
Konkret:
Anknyter till företeelser sådana de är i det aktuella ögonblicket.
Abstraherande:
Tar ut små delar information och låter dem stå för helheten.
Analogiskt:
Ser likheter mellan företeelser; förstår metaforiska förhållande.
Temporalt:
Håller reda på tiden, ordnar företeelser i följd: gör saker och ting i tur och ordning, etc.
Icke-temporalt:
Utan sinne för tiden.
(Missar t.ex. möten.)
Rationellt:
Drar slutsatser grundade på resonemang och fakta.
Icke-rationellt:
Kräver ingen grund i form av förnuftsskäl eller fakta; är villig att vänta med definitivt omdöme. "Intuitiv"
Siffermässigt:
Använder tal, t.ex. vid räkning.
Rumsligt:
Ser var företeelser står i förhållande till andra företeelser och hur delar passar ihop till helheter.
Logiskt:
Drar slutsatser grundade på logik: det ena följer det andra i logisk ordning - t.ex. ett matematiskt teorem eller ett välformulerat diskussionsinlägg.
Intuitivt:
Gör insiktsmässiga språng som ofta grundar sig på ofullständiga mönster, ingivelser känslor eller visuella bilder. "Intuition"
Linjärt:
Tänker genom sammanlänkade idéer, där den ena tanken följer direkt efter den andra och ofta leder till en definitiv slutsats.
Holistiskt:
Ser företeelser i hela deras utsträckning; uppfattar genomgående mönster och strukturer som ofta kan leda till skiljaktiga slutsatser. "Helhetstänkande"
Förvaltaren:
Den vänstra hjärnhalvan ges ofta rollen som förvaltaren av beprövade uppfattningar.
Utforskaren:
Den högra hjärnhalvan anses vara mer inriktad på att upptäcka det som är nytt.


Du kan läsa mer om hjärnan:
Wikipedia.org "Hjärna", övriga länkar hade blivit föråldrade (2018-12-07).

1) Huvudsakligen ur boken "Teckna med högra hjärnhalvan", Betty Edwards, sidan 50, ISBN 91-37-10251-6, FORUM.


Vid dominant höger hjärnhalva så vill man ta tag i helheten först och sedan bryta ned i detaljer!
Dominant höger hjärnhalva är holistisk, dvs ser att helheten har större värde än summan av delarna!

Det sägs att (manliga) ingenjörer oftast har dominant vänster hjärnhalva ...
Då tar man tag i detaljer först och försöker sammanfoga dessa till en helhet!
Som ingenjör är jag då ett undantag ... :-)

Vilken hjärnhalva som är starkast hos en påverkar ens personlighet, hur man är som person.
Hur vi använder vår hjärna och hur vi låter hjärnans olika förmågor utvecklas påverkar mycket vårt liv.
Liksom om någon del av hjärnan försvagas av skada, t.ex. en traumatisk hjärnskada.

Styrd av höger eller vänster hjärnhalva? Testa!

Det påstås att din kropp avslöjar om du domineras av vänter eller höger hjärnhalva!
Knäpp händerna och se vilken tumme som du har överst!
Vilken hamnar naturligt överst för dig?
Om vänster tumme överst, så antyder det att du styrs mest av höger hjärnhalva då höger hjärnhalva styr vänstra sidan av kroppen och vice versa.

Lägg dina armar i kors över magen!
Vilken underarm och hand hamnar över den andra underarmen (upp mot huvudet)?
Om vänster underarm + hand hamnar överst antyder det också att du styrs mer av höger hjärnhalva!

Det påstås även att:
- den som har dominant höger hjärnhalva...
  ...helst sitter på vänster sida i en föreläsningssal
  ...lägger ramen först vid pusselläggning
- den som har dominant vänster hjärnhalva...
  ...helst sitter på höger sida i en föreläsningssal
  ...lägger pusslet bit för bit
- den som använder båda hjärnhalvorna lika mycket...
  ...helst sitter i mitten av en föreläsningssal
  ...brukar titta rakt fram på den han / hon talar med

"Hjärndanserskan" - test av dominant hjärnhalva

Braindancer
Hur du uppfattar att figuren snurrar ska visa
vilken hjärnhalva som är dominant:

Motsols / moturs står för din vänstra hjärnhalva.
Medsols / medurs står för din högra hjärnhalva.
Omväxlande så är ingen hjärnhalva direkt dominant.
Läs om den "Den dansande siluetten" på wikipedia.


Därför måste vi lura hjärnan att bli moralisk

Länk: Därför måste vi lura hjärnan att bli moralisk (DN)

"Kulturdebatt. Evolutionen har inte hunnit anpassa våra hjärnor till globaliseringens utmaningar. Fortfarande värnar den automatiskt om den egna gruppen och är i grunden främlingsfientlig."
[...]
"Hjärnan arbetar med två hastigheter: en snabb och intuitiv process styrd av känslor. Känslor, som rädsla, driver oss att handla snabbt. Tid att tänka efter finns inte, det hela sker automatiskt och omedvetet. Hjärnan kan också arbeta långsamt och eftertänksamt inför problem då magkänslan inte räcker. Men då det medvetna systemet är energikrävande, försöker hjärnan om möjligt peta över processen till automatiken. När vi en gång mödosamt lärt oss något, som att cykla, behöver vi inte tänka efter; vi hojar vidare på autopiloten."
[...]
"Systemen har dock en farlig nackdel: de är anpassade för samarbete inom den egna gruppen. Snabbsystemet varnar för allt konstigt och är i grunden främlingsfientligt, medan eftertanken kan verka i båda riktningarna. Vi kan använda vårt fina kreativa tänkande för att hävda vår grupps intresse på främlingars bekostnad – men också för att hitta kompromisser med andra grupper.

Vi måste – skriver Greene – acceptera att grupper (stammar, partier, nationer) inte bara har olika intressen utan också olika moraluppfattningar. Det kan vara snart sagt omöjligt att rubba förutfattade meningar eftersom de i grunden är intuitiva och känslomässiga. Vi böjer oss bara för fakta i den mån fakta stödjer vår sak. Går fakta oss emot använder vi gärna vårt kreativa tänkande till att "rationalisera" bort obekväma fakta."
[...]
"Lösningen skulle då vara att hitta en metamoral – en "övermoral" – som alla kan om inte precis hylla så i varje fall vara beredda att överväga. Metamoralen bygger på upplevelser som lycka och lidande. Alla, skriver Greene, föredrar lycka framför lidande."
[...]
"Den positiva upplevelsen (lyckan) kallar Greene metamoralens valuta. Metamoralen går ut på att maximera mänsklighetens lycka. Om någon har hört det förut, så brukar uppfattningen kallas utilitarism eller konsekvensetik: att maximera lyckan opartiskt. Det som till slut gäller är en handlings konsekvenser.
[...]
"Låt vara att det inte är direkt enkelt att komma överens om vad som menas med goda konsekvenser. Om det alls ska vara möjligt måste bedömningen vara opartisk; min lycka är inte mera värd än din."...
[...]
"Det finns enligt Greene tre i västvärlden aktuella moralsystem: Aristoteles dygdemoral, Kants pliktetik och utilitarismen."...
[...]
"Alltså skulle bara den tredje moralen, utilitarismen/pragmatismen, kunna fungera som metamoral i en globaliserad värld där olika stamintressen konkurrerar och kolliderar. Greene beklagar att utilitarism, likt lycka, har fått en nedsättande klang, särskilt dess synonym nyttomoral. Men det måste vi sätta oss över, ty konsekvenser är i längden det enda som går att diskutera mellan vitt skilda grupper."...
[...]
Wikipedia: Utilitarism

Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 8.22 ms, (incl. log: 1.99 ms) ||