Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Ekosofi

Koncentrerat och lättsamt om ekosofi
i mina och andras ord samt några länkar

Ekosofi / Ecosophy

En filosofisk aspekt på
miljörörelsen, utvecklad
av bland andra Arne Naess.

Enligt ekosofin hör allt
levande samman och är
en del av samma rum,
ekosfären.

Varje levande väsen har
ett egenvärde,
oavsett om det är till nytta för
människan eller inte.

Den natur som inte är
påverkad av människan
befinner sig i balans.

Strävan handlar om ökad
livskvalitet, inte om ökad
levnadsstandard.

Ett rikt liv kommer ur ett
enklare liv ...

Jag gillar de tankar i Ekosofin som uttrycks ovan, för vi lever på ett gemensamt jordklot som vi delar på, allt levande på jorden delar på detta livsrum.
Och jag är övertygad om att allt levande på jorden har nytta av en bevarad naturlig balans1) och är beroende av varandra, inklusive människan. Ekosofi ... Nästan som en holistisk ekologi ...

Nyttan ur balansen kan komma via sådana levande väsen som först kan tyckas vara till onytta för människan men ur lite vidare perspektiv och lite snirkliga vägar, lite längre beroendekedjor, stöder något som i sin tur är till direkt nytta för oss, är jag övertygad om.

En sådan indirekt nytta kan vara väldigt svårt för oss att se och förstå och det kan även röra sig om samband som kan sträcker sig över årtionden eller ännu längre tidsperioder och därmed blir näst intill omöjliga att spåra upp men som ändå kan vara livsavgörande för oss på lång sikt, fast vi inte har kunskap om det!

Nyttan för oss är inte beroende av om vi förstått den, om vi kan påvisa och se den eller om vi vetenskapligt kan fastställa den, utan den kan finnas där ändå, dold för oss att förstå men ändå kanske livsviktig för oss, är min övertygelse.

Att man bevarar balansen på jordklotet innebär inte att inget förändras ... men normalt går dessa förändringar mycket långsamt om det inte inträffar mer "naturliga" katastrofer som t.ex. stora kometnedslag eller extrema vulkanutbrott. Dessa kan medför höga partikelhalter i atmosfären och som därmed kan påverka temperaturbalansen kraftigt.
Det finns även lite snabbare periodiska förändringar som utgör en sorts instabil balans som t.ex. att det brukade vara s.k. lämmelår var 4:e år i de svenska fjällen.
Så finns det mycket som tyder på att solfläckar och andra aktiviteter hos vår sol påverkar balansen och förutsättningarna på jorden ...

Om vi ändrar inriktning och fokuserar på livskvalitet istället för (materiell) levnadsstandard och lyckas frigöra oss ifrån tanken och känslan att livskvalitet och levnadsstandard är ihopkopplade med varandra, så kanske det är möjligt för hela jordens befolkning att så småningom få en rimligt bra livskvalitet, tror jag.
Däremot är det ganska uppenbart att om en ytterligare högre materiell levnadsstandard är målet så är det inget som hela jordens befolkning kan få ta del av, eftersom dels resurserna på vårt jordklot inte räcker till det dels att det påverkar miljön och därmed balansen alldeles för mycket, enligt min övertygelse.

Men övertygelse är en sak, att fullt ut leva efter den en annan, då man även har en social balans och i viss mån socialt beroende med omgivningen, som kräver energi och kraft att rubba eller förändra ...

Jag har inte satt mig in i Ekosofin som helhet och tar därför varken ställning för eller emot i dagsläget ... annat än att det låter intressant ...

Mayafolket ansåg att allt liv hängde ihop som en väv, att allt på jorden är en del av samma väv och beroende av varandra, vilket kan vara intressant när man tänker på ekosofi. De använder Mayakalendern / Mayakalendern för sin medvetenhet om detta och tanken är att man ska nå insikt eller upplysning om allts beroende för en bra framtid genom kalendern (starkt förenklat). Kan vara intressant med den gamla Mayakulturen och det "ekologiska mysteriet" hur de skapade en urban civilisation i balans med den känsliga regnskogsmiljön som en referens till den modernare ekosofin.
Du kan även gratis på Internet läsa Mayaforskaren Carl Johan Calleman´s bok MAYA-HYPOTESEN (273kb pdf).
Mayafolket var först med att äta choklad och de införde kakaobönan som valutaenhet i hela centralamerika, vilket också gör Mayafolket intressanta för en chokladälskare som jag :) ...

 

En plattform för ekologisk verksamhet

Arne Naess formulerar en plattform för ekologisk verksamhet i åtta punkter:

  1. Livskraften hos mänskligt och icke mänskligt liv på jorden har ett inneboende värde. Värdet av icke mänskliga livsformer är oberoende av nyttan dessa kan ha för inskränkta mänskliga syften. Med icke mänskligt liv menar han t.ex. flodsystem, landskap och ekosystem.

  2. Rikligheten och mångfalden av livsformer har ett eget värde och bidrar till livskraften hos mänskligt och icke mänskligt liv på jorden. Enkla, lägre och primitiva arter av växter och djur bidrar i hög grad till rikligheten och mångfalden av livsformer. De har ett värde i sig och är inte bara steg mot så kallade högre och rationellare livsformer.

  3. Mänskligheten har ingen rätt att reducera denna riklighet och mångfald utom för att tillfredsställa vitala behov. I ett rikt land med en hög levnadsstandard kan man inte försvara valjakt för att rädda valjägarnas inkomster. Bibehållandet av valjägarnas inkomster, menar Naess, uppfyller inte kravet på vitala behov.

  4. Nuvarande mänskliga störningar i den icke mänskliga världen är svåra och situationen försämras snabbt. Kampen att bevara och utöka vildmarksområden eller andra orörda områden måste fortsätta och också fokuseras på att bevara fungerande bio- och ekosystem.

  5. Livskraften hos mänskligt liv och kulturer är förenlig med en påtaglig minskning av jordens befolkning. Livskraften hos icke mänskligt liv på jorden kräver en sådan befolkningsminskning. Denna begränsning av befolkningen kommer att ta tid. Tillfälliga lösningar måste därför utvecklas. Tekniska och ekonomiska förändringar ger dock inte tillräckligt resultat.

  6. Betydande förändringar i levnadsvillkoren till det bättre kräver politiska förändringar. Dessa beslut får påverkan inom ekonomiska, tekniska och politiska strukturer. Stöd för globala aktioner genom frivilliga organisationer har också stor betydelse.

  7. Den politiska förändringen är huvudsakligen att värdesätta livskvalité snarare än hålla fast vid en hög levnadstandard.

  8. De som instämmer i de tidigare angivna punkterna har en skyldighet direkt eller indirekt att delta i försöken att utföra de nödvändiga förändringarna.

BNP

Arne Naess kritiserar det ekonomiska måttet BruttoNationalProdukt (BNP = värdet av alla varor och tjänster som produceras under ett år i ett land). Måttet ger ingen garanti för att inräknade varor och tjänster är värdefulla för landet (t.ex. skadade vid trafikolyckor och verksamheter i fängelser inräknas). Det finns ingen koppling till livskvalité.


BNP mäter inte välfärd. Varje intag av antidepressiva läkemedel ökar BNP. Vidare gynnas måttet av användandet av tung industri och långa avstånd mellan produktion och konsumtion. Måttet gynnar att tillfredställa önskningar istället för grundläggande behov. BNP stimulerar inte att minska fattigdom utan gynnar slöseri och lyxkonsumtion, argumenterar Naess vidare. Hemarbete som hushållsarbete och trädgårdsarbete räknas inte med i BNP-måttet. BNP missgynnar därför u-länder och gynnar i-länder.

Som alternativ till BNP, BruttoNationalProdukt, (GDP) finns:
ISEW - Friends of the Earth har ett verktyg för att själv räkna ut ISEW.
2009-12-29
Gross National Happiness (GNH), vilket tillämpas i The Kingdom of Bhutan sedan 1972!
  På svenska kallas det BruttoNationalLycka (BNL), se Googlesökning: BruttoNationalLycka
  Se även på Grossnationalhappiness.com, The Centre for Bhutan Studies.
  Googlesökning: gross national happiness
  De fyra grundpelarna i BNL (GNH) är:
  1) hållbar utveckling
  2) bevarandet och främjandet av kultur
  3) bevara naturen
  4) hälsosamma styrelseformer


OECD som publicerar BNP har länge varnat för att BNP inte mäter hela välfärden, utan bara det som kan mätas i pengar. Där saknas bland annat hälsa, livslängd, arbetsmiljö, sociala nätverk, trygghet, miljö, fritid, demokrati och medborgerliga friheter. BNP är en totalräkning för hela länder, och visar därför inte heller hur BNP är fördelad inom ett land. Rika länder kan ha omfattande fattigdom och marginalisering, parallellt med enorm rikedom. USA har till exempel tre gånger så hög fattigdomskvot som Sverige (räknat i köpkraft med USA:s fattigdomsgräns), trots högre BNP.


Robert Kennedy, bror till USA:s tidigare president John F. Kennedy, var förutseende. I ett tal vid University of Kansas 1968 sa han följande om BNP-måttet:
"Det mäter allting, förutom de saker som gör livet värt att leva". (källa)

 

Här är lite som står mina tankar och vad jag känner nära (är inte från Arne Naess eller ekosofin):

Den omöjliga ständiga ekonomisk tillväxten - Välstånd utan tillväxt - 2010-03-02

Börjar höras alltfler röster samt dyka upp rapporter och vetenskapliga publikationer som tydligt för fram budskapet att vår planet tål inte en ständig tillväxt samt att vi i de rikare länderna nått över den ekonomiska levnadsstandard där vi får bäst hälsa och livskvalitet.
Även att (social / ekonomisk) ojämlikhet leder till sämra hälsa och livkvalitet både för de välbärgade och de mindre bemedlade, som en numera vetenskaplig sanning!

Den intressanta DN-artikeln "Richard Wilkinson och Kate Pickett: Jämlikhetsandan. Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen", som recenserar debattboken "Jämlikhetsanden" (org. The Spirit Level), visar ur vetenskapligt forskningmaterial omfattande 21 rika länder inkl. Sverige att en stor social och ekonomisk ojämlikhet i ett land leder till sämre hälsa och välbefinnande för alla, oavsett social position i samhället!
Ur DN-artikeln: "Sambanden är tydliga: ju jämlikare ett samhälle är, desto fredligare, friskare och mer högpresterande ter sig dess befolkning. Sverige, skriver forskarna, utgör lite av ett undantag, eftersom landet fortfarande tillhör de mest jämlika i västvärlden; dock med blixtsnabbt ökande klassklyftor, vilket kanske förklarar de gåtfullt höga ohälsotalen för svenska ungdomar."
Är väldigt tråkigt att Sverige nu utvecklas åt fel håll i vårt samhälle, för att ge dess invånare en bra livskvalitet, kan jag tycka!

I en annan intressant DN-artikel: "Vi kan leva utan tillväxt", tar Christer Sanne (samhällsforskare, civilingenjör och fil dr, docent och författare) upp den järva rapporten från Englands regering "Prosperity without Growth?" (Välstånd utan tillväxt?) av professor Tim Jackson. Den sammanfattar arbetet i den stående kommissionen för hållbar utveckling i Storbritannien.
I DN-artikel skriver Christer Sanne bl.a.: "Den bekräftar att engelsmännen ligger i framkant i den frågan – åtminstone idémässigt. Ledande brittiska politiker talar seriöst om "one planet living" – en tanke som kan ligga nära till hands när 60 miljoner trängs på en liten ö, utan något imperium längre och dessutom med enastående naturlandskap att värna om.
Att särskilt västvärlden konsumerar mer än jorden tål är välkänt. Ändå försöker regeringarna världen över att föra en keynesiansk politik för att stimulera till ännu mer konsumtion nu när det ekonomiska maskineriet haltar. Allt läggs till rätta för detta syfte; alla åtgärder värderas efter om de ska få konsumenterna att öppna plånboken.
Men att tro att tillväxten kan bli godartad är självbedrägeri.
"

Även GP-artikeln: "Ökad tillväxt inget mått på välfärd åt alla" tar upp samma tema!

webbplatsen "Tillväxt-reflektera" utgår civilingör Stellan Tengroth utifrån sin frågeställning "Ständig tillväxt på en planet som inte växer. Är det möjligt?" i skriverier i sin blogg samt i sitt författande av en egen bok "Tillväxten är omöjlig" i ämnet. Intressanta funderingar, tycker jag!

Jag har själv alltid haft dessa tankar och som mitt uttryck för det ibland sagt: "Om vi ständigt fortsätter att bygga nya vägar kommer hela jorden tillslut att vara asfalterad!"
Jag brukar även ställa frågan: Kan vi fortsätta med detta (kan gälla vad som helst) 1000 år till och det fungerar OK för jorden och dess invånare? Om inte så ska vi ju naturligtvis inte syssla med den saken, annser jag som självklart! (Allt annat måste väl ändå betraktas som väldigt egocentrerat och oförnuftigt, eller?)

 
Du som vill veta mer kan se på följande webbplatser om Ekosofi / Ecosophy:
- University of Oslo Arne Naess, en av ekosofins förgrundsfigurer, arbetar här.
- Arne Neass´s tankar - Kort tydlig artikel om Arne Naess och hans tankar kring sin ekosofi.
- Peakinsight.com - people changing their world for human welfare and planet biodiversity
- Karlstads universitet - Miljövetenskapsprogrammet har kurser i bl.a. Ekosofi.
- Sällskapet Ekosoferna - Sällskapet Ekosoferna bildades 1996 för att hålla de ekosofiska diskussionerna levande även utanför universitetet (i Karlstad).
- Handbok för Vardagsekologi - Idéer. En samlingsplats för den praktiska alternativrörelsen med självförsörjning.
- Ekosidan - Ekosofi. Ekosidan... din källa till miljö på nätet! En växande webbplats med mycket kunskap och länkar.
- Ekosofi. www.Ekosofi.se - lite av den Svenska topdomänen för Ekosofi, i växande!
Ny webbsida med fakta, citat, aktuellt, kurser / utbildning, kalender, artiklar, länkar och böcker.
- Wikipedia.org - Ecosophy med många referenser och ytterligare länkar
- Wikipedia.org - Arne Naess, bl.a. skrivit böckerna "Ekosofi, samhälle och livsstil" samt "Livsfilosofi"


Du kan även se om närbesläktade Deep Ecology:
(Deep ecology är troligen bara en annan benämning för ecosophy.)
- Ecopsychology.org - Introduction To Deep Ecology
- Foundation for Deep Ecology
- The Rainforest Information Centre/Deep Ecology
- Deep Ecology, Ecological and Psychologicial Study
- Ecocentrism - Ecophilosophy, Ecosophy and the Deep Ecology Movement: An Overview
- Wikipedia.org - Deep ecology med många referenser och ytterligare länkar


Länkar om "Voluntary Simplicity" kan vara intressanta då de visar vad vi alla kan göra just nu:
Filosofin om "Enkelt Liv" / "Frivillig Enkelhet" vilar på fem grundvärden:
Ekologisk medvetenhet, materiell enkelhet, självbestämmande, småskalighet och personlig utveckling.
Voluntary Simlicity: "Living in a way that is outwardly simple and inwardly rich." - Duane Elgin

- The Simple Living Network
- SvD-artikel om Enkelt Liv - ett val för finsmakare
- Frivillig Enkelhet Webbplats av doktorand Jörgen Larsson sociologiska institutionen på Göteborgs Universitet
- Föreningen Tidsverkstaden Förening för en mer mänsklig och hållbar utveckling - Mycket tänkvärt här! "För dig som tror på ett liv före döden."
- Simple-living.dk
- Ethos Nr 3, 2002 Artikel i tidningen Ethos "Ett liv före döden", text: Gunhild Wallin
- Ekoby.org Svenska Ekobyar
- Wikipedia.org - Simple Living med många referenser och ytterligare länkar


Övriga MiljöLänkar - Även följande länkar kan vara intressanta:
- Sustainable Earth Technologies - A group of skilled professionals committed to making living sustainably easy and affordable - includes architects, professional engineers, builders, horticulturists, planning consultants and environmental scientists.
- Ekosofia - ett svenskt miljöföretag - Har bl.a. ett gratis bra nyhetsbrev. Prenumerera på det!
- SLU - Centrum för biologisk mångfald och dess tidskrift Biodiverse (pdf - 4 nr. / år sedan 1996, vilka alla finns att läsa på webbsidan)
- Tidskriften Kretslopp syftar till att stimulera utvecklingen mot ett hållbart samhälle
- Wikipedia.org - ecological footprint är en metafor för att förutspå hur mycket land- och vattenresurser vi förbrukar
- Svenskens ekologiska fotavtryck / footprint SNF skriver om våra ekologiska fotavtryck, hemma och i världen
- Ekologiska fotavtryck och matematiskt tänkande i utbildning för hållbar utveckling Irmeli Palmberg 2006
- Ekologisk Ekonomi - "Ekonomi på riktigt", ISEW artikel av Markus Larsson, lärare och doktorand i ekologisk ekonomi
- Friends of the Earth arbetar med att ersätta BNP med ISEW för en mer hållbar värld / utveckling - "Making life better for people by inspiring solutions to environmental problems"
- Verktyg för att själv räkna ut ISEW ett sorts miljöriktigare BNP
- Går det att mäta hållbar utveckling? Larsgöran Strandberg, Industriellt miljöskydd KTH (Många aspekter! "Hållbar utveckling: Ett ekologiskt, ekonomiskt, tekniskt och socialt samband!")
- Hållbar tillväxt - möjlighet eller motsägelse? Sabina Andrén, Humanekologiska Avd. Lunds Universitet
- Miljövärdering, samhällsekonomiska konsekvensanalyser, och ekonomiska modeller för hållbar utveckling
- EcoProfile - Om miljömässigt hållbara livsstilar. Inspiration, Nyheter & Diskussion.
- Greenpeace - Rapport miljövänliga Elbolag - En rankning av Svenska elbolags miljövänlighet.


1)
Se om vargens roll i ekokedjan även för växtligheten, trots att det är ett rovdjur:
I t.ex. Yellowstone Nationalpark kom växtligheten och övrigt biologiskt liv i svår obalans när vargen försvann!
- Utsidan - Vargen oersättlig för ekosystemet (Om återintroduktion av varg i Yellowstone Nationalpark)
- DN - "Ekologisk härdsmälta med lokala beslut om vargjakt" (Bl.a. om vargen i Yellowstone Nationalpark)
- I SLU BioDiverse nr.3 2006 finns bl.a. en artikel: "Utrotning av rovdjuren drabbar hela ekosystemet"
- SLU BioDiverse nr.1 2001 med tema "Rovdjur"
- Yellowstone Wolf Report Page
- Home of the Yellowstone Wolf
- Wolfpark - links about Yellowstone National Park & Yellowstone Wolf Recovery
- Rovdjurscentret De5Stora - Historia, Vargen i Skandinavien

Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 144 av personer² & 1708 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 3 av personer² & 64 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 2 personer², 18 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.5/person², 3.6/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 97 personer², 171 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.5/person², 10.0/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 5 av personer² & 57 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 3.2 personer² & 5.7 robotar²
- Robotar utgör 92.2% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 26.3 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 11.1 (ms), inclusive Includetime: 2.9 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 50.8 ms, (incl. log: 38.9 ms) ||